Equatorial to Polar genomic variability of the picoalga Bathycoccus prasinos
Jade Leconte, Youri Timsit, Tom O Delmont, et al.