Insight into the green path to dimethyl succinate by direct esterification of sodium...
Yugao Wang, Xiao-chen Han, Bao Gu, et al.
Insight into the green route to dimethyl succinate by direct esterification of sodium...
Yugao Wang, Xiao-chen Han, Bao Gu, et al.
Absorption of SO2 by triethylenetetramine in ether (alcohol)/H2O system
Bin Zhao, Lulu Xu, yanxia niu, et al.