The clinial utility of serum leukocyte counts for initial antibiotic use in acute mas...
Li Jiang, Jianjiang Fang, jinhua ding, et al.