H2 effect in Cr/PNP-catalyzed ethylene tetramerization: a DFT study
Fangqian Yin, Tingchun Zhu, Bin Li, et al.